Beleidsplan

Beleidsplan

 

 

Inhoud

 

1.    Inleiding   3

2... Overzicht beleidsplan kerkenraad PKN gemeente m.i.v. het Seizoen 2014   4

3.    Kerkenraad   5

4.    Zondagsschool  6

5... Beleidsplan ouderlingenberaad   7                                                                       

6.    Diaconie   9

7.    Kerkvoogdijschap   11  

                                                                                     

 ns beleidsplan sluit aan op het  beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk:  'Met Hart en Ziel: beleidsplan 2013 - 2016 voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland'.    Inleiding

 

 

“Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad"

 

 

Dit beeld sprak de mensen in de oudheid meer aan dan de moderne mensen die nu in de grote steden wonen. Onze straten en stegen zijn goed verlicht. Maar in die tijd was het 's avonds en 's nachts donker. Er was geen verlichting en de straten waren meestal niet zo best. Wie in het donker naar buiten ging zonder een lantaarn bij zich te hebben, zou lelijk komen te vallen of zelfs kunnen verdwalen. Als wij dat van iemand zouden vernemen, zouden al gauw de woorden 'dom en onverantwoordelijk' in onze gedachten komen.

 

Maar hoe is dat in geestelijk opzicht? Hebben we geestelijk opzicht ook geen licht nodig. Om dwalen te voorkomen. Bij eigen licht of licht van mensen verdwalen wij. Natuurlijk heeft zulk licht zo nu en dan wel een betrekkelijke waarde, maar in deze psalm 119 wordt de mens pas echt verstandig genoemd als hij in alles ernst maakt met Gods Woord. Dat is de ware wijsheid en dat geeft het goede inzicht - licht - in het leven, want menselijk licht is onvoldoende om de dingen in het leven in de juiste context te zien. In waar we nu mee bezig zijn, namelijk, beleid maken en visie ontwikkelen voor en over onze gemeente, dan hebben we toch het juiste licht nodig om te zien waar we mee bezig zijn als kerk in deze tijd. En dan wijst God ons op de mogelijkheid om te leven en te werken met een licht op onze levensweg. En dan wijst Hij ons op Zijn Woord op Zijn Zoon. "Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nooit meer in de duisternis wandelen". Joh. 8: 12

Willen wij in het licht leven?

 

Over onze wereld hangt een diepe geestelijke duisternis. Duizenden mensen leven 'op de tast'. De Here Jezus openbaart Zich hier als het licht van de wereld: wie tot Hem komt, zal ervaren dat Hij licht kan werpen op afkomst en toekomst van de mens, en op afkomst en toekomst van de kerk, Zijn gemeente. Het is echter niet voldoende even in Zijn licht te gaan staan, nee, om het ware licht - het licht dat ons leven schenkt - te bezitten, moeten we Jezus Christus van heel dichtbij volgen. Dit zal in de toekomst bepalend zijn voor het "reilen en zeilen " van onze gemeente. Moge het dan ook zo zijn, dat het tot stand brengen van dit beleidsplan van de gemeente in deze gezindheid is geschied, en dat wij ook steeds gewerkt moge hebben met dat Licht op ons pad.

 

 

 

  

2.      Overzicht beleidsplan kerkenraad Protestantse gemeente m.i.v. het Seizoen 2014

 

 Alle commissies die onder verantwoordingvallen van de kerkenraad hebben aan het opstellen dit beleidsplan meegewerkt. De hoofdpunten vormen samen bet algemeen beleidsplan van de kerkenraad. Hierin is, voor zover mogelijk,  een onderverdeling gemaakt in plannen met prioriteit korte termijn en voor de lange termijn.

Niet. in volgorde van belangrijkheid noemen we de hoofdpunten: Prioriteiten korte termijn.

De jeugd in de leeftijd 12+ meer betrekken bij, c.q. behouden voor de kerk. (ouderlingen, jeugd)

Het verhogen, van betrokkenheid bij ZWO activiteiten, en inkomsten van ZWO en zending, en de volle aandacht voor het projecten

Het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus (ouderlingen- zondagsschool- jeugd) Visie op en het voeren van een gezond financieel beleid, ( commissie van beheer)

Doelen in binnen en buitenland blijven ondersteunen. ( diaconie)

 

Prioriteiten lange termijn:

 

Het betrekken van de randkerkelijke bij de kerk. (ouderlingen) Gemeente groei- (ouderlingen)

Versterken van bewustwording "de arme kant....", (diaconie)

Vergroten van betrokkenheid van de gemeente bij de kerk in het algemeen. Onderhoud kerk. (kerkvoogdij)

Openstaan voor de jeugd uit het dorp.

 

werkplan:

 

Het uitvoeren van het beleidsplan  zal veel tijd en energie kosten. Daarvoor is het zaak om toch zoveel mogelijk een werkplan op te stellen. Voor mensen die na ons in de raad komen is dat alleen maar duidelijker.

 

 

 

 

 

 

3.      Kerkenraad

Doelstelling:

De kerkenraad is het bestuur dat verantwoordelijk is voor en leiding geeft aan de plaatselijke geloofsgemeenschap. Zij is ook geroepen is tot verkondiging van het evangelie van Jezus Christus. In haar dienst is zij ook een instrument van het Koninkrijk van God.

 

Leiding geven aan deze geloofsgemeenschap houdt in:

Dat zij zich bewust is van het feit dat Jezus Christus het Hoofd is van de gemeente en de gemeenteleden mede het lichaam van Christus vormen.

Dat de kerkenraad er zich van bewust is niet alleen het bestuur te zijn van de gemeente, maar ook dat zij er is "vanwege Christus".

Dat zij zich verantwoordelijk weet in het wijzen van de weg die de gemeente gaat met het oog op haar doelstelling, dat zij het missionair en diaconale karakter in de gemeente bevordert.

Dat de raad bij zwaarwichtige besluiten de gemeente raadpleegt. Dat zij als geheel verantwoordelijk is voor de kerkdiensten.

 

 

Vergaderingen:

 

Eenmaal per maand vergadert de kerkenraad, behalve in de vakantiemaand

Het moderamen (dagelijks betuur) is verantwoordelijk voor de agenda van de kerkenraadsvergadering.

Ieder jaar worden de specifieke taken verdeeld zoals de taak van voorzitter, scriba en secundus. De afvaardiging naar de classicale vergaderingen en eventuele andere organen, wordt in onderling overleg vastgesteld.

 

4.      Zondagsschool

 

Wie zijn wij: wij bestaan momenteel uit een groep kinderen en 2 leidinggevende.

Er is een groep 1 t/m 8 van de basisschool de basisschool.

In totaal gaan er ±6 kinderen naar de zondagsschool.

De leiding bestaat uit: Jacqueline Wolf en Henriet Meenderman.

 

 

Wat doen wij: wij zingen liedjes van o.a. Elly en Rikkert, Ben Ketting, Herman Boon, opwekkingsliedjes en liedjes uit de evangelische liedbundel.

Wij werken met het boek 'Vertel het Maar', voor elke zondag staat hierin een thema verhaal en een uitwerking (knutselen, tekenen, spel, toneelstukje, gespreksvragen).

We werken elk jaar mee aan de startzondag, meestal zingen we dan het lied uit de spelweek.

Verder hebben we drie zondagsschooldiensten per seizoen.

Met kerst hebben we op eerste kerstdag 's morgens een zondagsschoolkerstfeest in de kerk, geheel verzorgt door de zondagsschool. Dan hebben we aan het begin van het jaar (febr./mrt.) een zondagsschooldienst in de kerk en aan het eind van het seizoen (juni/juli) een afscheidsdienst.

Na deze afscheid/afsluitingsdienst, hebben we gezamenlijk met de kinderen een uitje en eventuele ouders.

Met Pasen hebben we een Paasontbijt op de zondagsschool tijdens de reguliere kerkdienst.

Ook zingen we dan enkele liedjes en luisteren naar het Paasverhaal.

 

 

Wij hebben elke zondagmorgen een eigen zondagsschooldienst van 10.00 uur -11.00 uur, tijdens de reguliere kerkdienst in het Trefpunt achter de kerk.

Informatie te verkrijgen bij Jacqueline Wolf, tel: 0599-648546

                                  

  Kinderspelweek in Gieterveen.

       

In 1999 is door een aantal jonge mensen, van de voormalige hervormde kerk, het plan opgevat om in de laatste week van de zomervakantie voor de kinderen van de basisschool  een kinderspelweek te organiseren.

De praktijk heeft geleerd dat veel kinderen in de laatste week van de vakantie niet altijd weten wat te doen. Het leek deze groep mensen een gelegenheid bij uitstek dit evenement te organiseren. Alle middelen waren aanwezig:

-          enthousiasten leiding ( 10 personen)

-          accommodatie. (  kerk en gebouwen)

-          speelweide (rond de kerk

-          benodigdheden ( materiaal via de zondagsschool)

        -      steun vanuit het dorp

 

 

Praktijk

       In de laatste week van de basisschoolvakantie organiseert een enthousiaste groep mensen nu al een aantal jaren keer een vakantie spelweek.  Elk jaar met een andere thema. De leiding mag zich steeds verheugen op een grote deelname, maar ook op veel hulp van ouders.

 

Doelstelling.

 

Kinderen van de basisschoolleeftijd een fijne laatste vakantieweek te geven. Maar ook wil de leiding op deze manier via de manier van organiseren (lied) en leiding geven (voorbeeldfunctie) uiting geven van wat hun in het geloof bezig houdt.

 

 

 

 

 

 

 

 5.      ouderlingen

 

Functie:

 

1.      Verantwoording voor het pastoraal gebeuren in de gemeente en ondersteuning

geven aan de voorganger van de gemeente.

2.      Verantwoording voor de dienst van Woord en Sacrament, (zie de taakomschrijving)

3.      Een luisterend oor in de gemeente door regelmatige huisbezoeken die elke

maand worden geëvalueerd in het ouderlingenberaad.

4.      Voorbeeldfunctie ( 1 Timoteus 3 vers 1 t/m 5)

5.      Het bijeenhouden van de gemeente door de pastorale zorg.

 

 

Doelstelling:

 

Het stimuleren van de Bijbelse boodschap, en zo gemeente van Christus willen zijn. Zie ook de doelstelling van de kerkenraad.

De gemeente des Heren samenbrengen onder de bediening van Woord en sacramenten.

 

 Prioriteiten:

 

Op korte termijn: de jongeren. Hierin wil het ouderlingenberaad het jeugdwerk en met name de jeugdouderling ondersteunen en stimuleren.

Op lange termijn: het stimuleren en het ondersteunen van het jeugdwerk

Evangelisatie via speciale kerkdiensten, huisbezoeken, vorming en toerusting door catechisatie, gesprekgroepen en cursusavonden.

 

 

Middelen:

 

Inspirerende kerkdiensten.

Vorming en toerusting.

Gebruik maken van talenten en gaven.

 

Taakomschrijving ouderlingen:

 

In het ambt van ouderling is men verantwoordelijk voor het leidinggeven aan de gemeente. Goed leiderschap is er op gericht dat de aanwezige gaven tot ontwikkeling komen en dat ieder gemeentelid met vreugde een eigen bijdrage kan leveren aan het geheel,

 

a.      De verantwoordelijkheid voor het opzicht over de gemeente.

b.      Verantwoordelijk voor de bediening van Woord en sacrament.

c.      Het ambtelijk tegenwoordig zijn in de kerkdiensten

d.      Het pastoraat - herderlijke zorg, vorming en toerusting, zondagsschool, jeugd

e.      Een missionaire taak ten opzichte van hen die van het evangelie zijn vervreemd.

f.       Afvaardiging naar de meerdere vergaderingen, zoals classis en synode.

g.      Ambtsdragers met een bijzondere opdracht, (jeugd)

h.      Het ambtsgeheim.

i.       Men komt elke 2e woensdag van de maand als ouderlingenberaad bij elkaar.

(dit ook ter voorbereiding van de kerkenraadvergadering)

 

Ouderling van dienst:

 

Men is bij toerbeurt ouderling van dienst, hetgeen tevoren is vastgelegd.

Dit houdt in:

- Het verzorgen van het consistoriegebed voor de aanvang van de dienst.

- Het verantwoordelijk zijn voor het op tijd beginnen van de dienst.

- Het opleiden van de predikant met een handdruk, het signaleren en opvangen van

 ongeregeldheden, na afloop van de dienst de verantwoording weer terug ontvangen van de

 predikant met een handdruk.

- Het eventueel preeklezen bij afwezigheid van de voorganger. (er behoort een preek aanwezig

te zijn).

- Verantwoordelijk voor de bloemen naar: zieken, ziekenhuis, thuis.

- Het aanwezig zijn bij gesprekken voor doop, belijdenis, trouwen, rouwen en bevestiging van

   ambtsdragers. Bij voorkeur de wijkouderling van de desbetreffende personen.

- De ouderling van dienst beëindigt de kerkenraadsvergadering met een gebed of iets naar eigen

 keuze.

 

 

Wijkouderling:

 

De gemeente is ingedeeld in 2 wijken.

In elke wijk functioneert een ouderling, en een bezoekgroep.

De ouderling is de eerst verantwoordelijke voor de pastorale contacten met de gemeenteleden in zijn\haar wijk.

 

 

Ouderling met een bijzonder opdracht, de jeugdouderling:

 

Een jeugdouderling is in de eerste plaats geroepen tot het ambt van ouderling met de opdracht, samen met de voorganger, het leiden van en de zorg te hebben over de gemeente.

Jeugdouderling is daarnaast een ambt met een speciale opdracht, die daardoor vaak ontheven wordt van bepaalde verplichtingen zoals huisbezoek, (kerkenraad besluit.)

De gemeente geeft in haar beleid blijk van haar verantwoordelijkheid voor de vorming en toerusting van de jeugd.

 

      Opdracht voor de jeugdouderling is:

 

Het werk ten behoeve van de jeugd in de gemeente gestalte geven in het eigen kerkelijk

jeugdwerk, samenwerkingsverband, als wel in het werk van en voor jeugd op sociaal vlak,

waarmee de gemeente contacten onderhoudt.

•       Het ontwikkelen van visie en het uitvoeren daarvan.

•       Het zitting nemen in, en deelnemen aan vergaderingen ten behoeve van jeugdzaken.

•       De verantwoordelijkheid over de wijze waarop het jeugdwerk wordt verricht berust

bij de kerkenraad.

 

 

 

6.      Diaconie

 

Inleiding:

 

De diaconie bestaat uit 3 personen.

De functies van voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen adjunct zijn onderling verdeeld.

Wij vergaderen de eerste dinsdag van de maand als diaconie en de derde dinsdag van de maand samen met de kerkenraad.

 

 

Hoofdstuk. 1: Doelstelling

 

Doelstelling van de diaconie is om mensen die het om welke reden dan ook moeilijk hebben, te ondersteunen, bijstand te verlenen, verzorgen en/of bescherming te geven.

Wij proberen de gemeenteleden door voorlichting te geven bewust te maken van hun diaconale roeping.

Wij proberen dit te bereiken door soms financiële ondersteuning te geven, soms door adviezen of door verwijzingen.

 

 

Hoofdstuk. 2: Werkplan/taken

 

Het verzamelen en verdelen van financiële middelen voor diaconaal en missionair werk.

Deze middelen worden verkregen d.m.v. collectes, acties, enz. Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten worden de aanvragen van diverse instellingen, organisaties en groeperingen besproken en getoetst aan het giftenadvies.

Er wordt een zorgvuldige afweging gemaakt naar mate van behoefte.

Verder worden de zaken die op onze weg komen doorgenomen. Verdere taken zijn ondermeer:

• Verzorgen van het Heilig Avondmaal, eventueel bij zieke/oudere mensen thuis

• Zorgen voor de bloemen die elke zondag met een groet van de gemeente naar iemand gebracht

worden

• Zorgen dat zieke/oudere mensen de kerkdienst op cd kunnen beluisteren

• Financiële ondersteuning van het bezoekteam d.m.v. een bloemetje bij zieke mensen of een

knuffelbeest je bij geboortes.

• Bejaardenvervoer naar de kerkdiensten

• Verzorgen van de paaskaars en de Paaskaarten in de paastijd

• Bezoeken gemeentelijke diaconie vergadering

• Één diaken in het bestuur Arme kant Aa en Hunze

 

 

Hoofdstuk. 3: Financiën

 

Jaarlijks wordt de begroting en de jaarrekening opgemaakt. Bronnen van inkomsten:

•       Collectes tijdens de kerkdienst: 30% van de eerste collecte in de dienst

•       Een maal per maand een deurcollecte

•       Zes maal per jaar de avondmaalscollecte (bij de deur)

•       Collectes voor bijeen brengen van diaconaal en missionair aandeel

•       Collectes bij een begrafenis

•       Giften voor bloemendienst en cd speler

•       Opbrengst uit bezittingen

 

 

 

 

 

Hoofdstuk. 4: Visie

 

Ondanks dat veel, mensen het goed hebben in Nederland zullen er altijd mensen blijven die minder bedeeld zijn.

Er moet vooral nadruk gelegd worden, op een proces van bewustwording" dat er wel armoede is in ons land.

Wij willen doelen en projecten in binnen- en buitenland die ons door

Kerk in Actie wordt aangedragen. blijven ondersteunen

Verder blijven wij in de plaatselijke gemeente bij activiteiten, zoals bloemendienst en attenties voor zieken en bejaarden, een bijdrage leveren.

Prioriteiten hierbij zijn de diaconale taken en aandacht voor alle hulpbehoevenden, zowel binnen als buiten de gemeente.

 

 

Hoofdstuk. 5 Evaluatie

 

De laatste vergadering voor de vakantie wordt gekeken hoe het afgelopen seizoen is verlopen.

 

                                                     

 

 

 

  1. 7.     Kerkrentmeesterschap

 

De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de financiële zaken van de gemeente (met uitzondering van diaconale aangelegenheden) toe aan het college van kerkrentmeesters.
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit ten minste drie leden. De meerderheid van het college bestaat uit ouderling-kerkrentmeesters.
Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:

 

 

Praktijk

        Het is voor de kerkvoogdij niet gemakkelijk om een beleidsplan op te stellen voor de langere termijn, daar de financiële ruimte beperkt is.

        Verder vindt de kerkvoogdij het van groot belang om de lopende zaken, zoals klein onderhoud, goed bij te houden.